Перейти до основного змісту
Version: 27.0

Об’єкт Jest

The jest object is automatically in scope within every test file. The methods in the jest object help create mocks and let you control Jest's overall behavior. It can also be imported explicitly by via import {jest} from '@jest/globals'.

Методи#


Mock Modules#

jest.disableAutomock()#

Вимикає автоматичну генерацію імітацій в завантажувачі модулів.

See automock section of configuration for more information

Після того, як буде викликаний цей метод, всі виклики require() будуть повертати реальні версії модулів (замість їх імітацій).

Jest configuration:

{
"automock": true
}

Example:

utils.js
export default {
authorize: () => {
return 'token';
},
};
__tests__/disableAutomocking.js
import utils from '../utils';
jest.disableAutomock();
test('original implementation', () => {
// now we have the original implementation,
// even if we set the automocking in a jest configuration
expect(utils.authorize()).toBe('token');
});

Зазвичай це буває корисно, коли у вас є сценарій, в якому кількість залежностей, для яких потрібно створити імітації, значно менша, ніж тих, для яких імітації не потрібні. Наприклад, якщо ви пишете тест для модуля, який використовує велику кількість залежностей, що можуть бути класифіковані як "деталі реалізації" модуля, тоді вам, схоже, не потрібно створювати імітації для них усіх.

Examples of dependencies that might be considered "implementation details" are things ranging from language built-ins (e.g. Array.prototype methods) to highly common utility methods (e.g. underscore/lo-dash, array utilities, etc) and entire libraries like React.js.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

Примітка: цей метод раніше називався autoMockOff. Коли ви використовуєте babel-jest, виклики disableAutomock будуть автоматично спливати до початку блоку коду. Використовуйте autoMockOff, якщо ви хочете явно заборонити таку поведінку.

jest.enableAutomock()#

Вмикає автоматичну генерацію імітацій в завантажувачі модулів.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

See automock section of configuration for more information

Example:

utils.js
export default {
authorize: () => {
return 'token';
},
isAuthorized: secret => secret === 'wizard',
};
__tests__/enableAutomocking.js
jest.enableAutomock();
import utils from '../utils';
test('original implementation', () => {
// now we have the mocked implementation,
expect(utils.authorize._isMockFunction).toBeTruthy();
expect(utils.isAuthorized._isMockFunction).toBeTruthy();
});

Примітка: цей метод раніше називався autoMockOn. Коли ви використовуєте babel-jest, виклики enableAutomock будуть автоматично спливати до початку блоку коду. Використовуйте autoMockOn, якщо ви хочете явно заборонити таку поведінку.

jest.createMockFromModule(moduleName)#

renamed in Jest 26.0.0+#

Also under the alias: .genMockFromModule(moduleName)

На основі заданого модуля, використовує систему автоматичного створення імітацій для створення імітації модуля.

Це корисно, коли ви хочете створити ручну імітацію, яка розширює поведінку автоматично створеної імітації модуля.

Example:

utils.js
export default {
authorize: () => {
return 'token';
},
isAuthorized: secret => secret === 'wizard',
};
__tests__/createMockFromModule.test.js
const utils = jest.createMockFromModule('../utils').default;
utils.isAuthorized = jest.fn(secret => secret === 'not wizard');
test('implementation created by jest.createMockFromModule', () => {
expect(utils.authorize.mock).toBeTruthy();
expect(utils.isAuthorized('not wizard')).toEqual(true);
});

This is how createMockFromModule will mock the following data types:

Функція#

Creates a new mock function. The new function has no formal parameters and when called will return undefined. This functionality also applies to async functions.

Class#

Creates a new class. The interface of the original class is maintained, all of the class member functions and properties will be mocked.

Об'єкт#

Creates a new deeply cloned object. The object keys are maintained and their values are mocked.

Array#

Creates a new empty array, ignoring the original.

Primitives#

Creates a new property with the same primitive value as the original property.

Example:

example.js
module.exports = {
function: function square(a, b) {
return a * b;
},
asyncFunction: async function asyncSquare(a, b) {
const result = (await a) * b;
return result;
},
class: new (class Bar {
constructor() {
this.array = [1, 2, 3];
}
foo() {}
})(),
object: {
baz: 'foo',
bar: {
fiz: 1,
buzz: [1, 2, 3],
},
},
array: [1, 2, 3],
number: 123,
string: 'baz',
boolean: true,
symbol: Symbol.for('a.b.c'),
};
__tests__/example.test.js
const example = jest.createMockFromModule('./example');
test('should run example code', () => {
// creates a new mocked function with no formal arguments.
expect(example.function.name).toEqual('square');
expect(example.function.length).toEqual(0);
// async functions get the same treatment as standard synchronous functions.
expect(example.asyncFunction.name).toEqual('asyncSquare');
expect(example.asyncFunction.length).toEqual(0);
// creates a new class with the same interface, member functions and properties are mocked.
expect(example.class.constructor.name).toEqual('Bar');
expect(example.class.foo.name).toEqual('foo');
expect(example.class.array.length).toEqual(0);
// creates a deeply cloned version of the original object.
expect(example.object).toEqual({
baz: 'foo',
bar: {
fiz: 1,
buzz: [],
},
});
// creates a new empty array, ignoring the original array.
expect(example.array.length).toEqual(0);
// creates a new property with the same primitive value as the original property.
expect(example.number).toEqual(123);
expect(example.string).toEqual('baz');
expect(example.boolean).toEqual(true);
expect(example.symbol).toEqual(Symbol.for('a.b.c'));
});

jest.mock(moduleName, factory, options)#

Mocks a module with an auto-mocked version when it is being required. factory and options are optional. Наприклад:

banana.js
module.exports = () => 'banana';
__tests__/test.js
jest.mock('../banana');
const banana = require('../banana'); // banana will be explicitly mocked.
banana(); // will return 'undefined' because the function is auto-mocked.

Другий параметр може бути використаний щоб явно вказати фабричний метод модуля, який буде виконано замість автоматичного створення імітації:

jest.mock('../moduleName', () => {
return jest.fn(() => 42);
});
// This runs the function specified as second argument to `jest.mock`.
const moduleName = require('../moduleName');
moduleName(); // Will return '42';

When using the factory parameter for an ES6 module with a default export, the __esModule: true property needs to be specified. This property is normally generated by Babel / TypeScript, but here it needs to be set manually. When importing a default export, it's an instruction to import the property named default from the export object:

import moduleName, {foo} from '../moduleName';
jest.mock('../moduleName', () => {
return {
__esModule: true,
default: jest.fn(() => 42),
foo: jest.fn(() => 43),
};
});
moduleName(); // Will return 42
foo(); // Will return 43

Третій параметр можу бути використаний для створення віртуальних імітацій - таких, які не існують ніде в системі:

jest.mock(
'../moduleName',
() => {
/*
* Custom implementation of a module that doesn't exist in JS,
* like a generated module or a native module in react-native.
*/
},
{virtual: true},
);

Warning: Importing a module in a setup file (as specified by setupFilesAfterEnv) will prevent mocking for the module in question, as well as all the modules that it imports.

Модулі, для яких створені імітації з допомогою jest.mock є імітаціями тільки в межах файлу, в якому було викликано jest.mock. Another file that imports the module will get the original implementation even if it runs after the test file that mocks the module.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.unmock(moduleName)#

Вказує системі модулів більше не повертати імітацію конкретного модуля з require() (має повертатися оригінальна версія модуля).

Найпоширеніше використання цього API - вказання модуля, який даний тест повинен протестувати (а отже для цього модуля не повивнна бути створена імітація).

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.doMock(moduleName, factory, options)#

When using babel-jest, calls to mock will automatically be hoisted to the top of the code block. Use this method if you want to explicitly avoid this behavior.

Це може бути корисно, коли ви хочете по-різному імітувати модуль в межах одного і того ж файла з тестами:

beforeEach(() => {
jest.resetModules();
});
test('moduleName 1', () => {
jest.doMock('../moduleName', () => {
return jest.fn(() => 1);
});
const moduleName = require('../moduleName');
expect(moduleName()).toEqual(1);
});
test('moduleName 2', () => {
jest.doMock('../moduleName', () => {
return jest.fn(() => 2);
});
const moduleName = require('../moduleName');
expect(moduleName()).toEqual(2);
});

Using jest.doMock() with ES6 imports requires additional steps. Follow these if you don't want to use require in your tests:

  • We have to specify the __esModule: true property (see the jest.mock() API for more information).
  • Static ES6 module imports are hoisted to the top of the file, so instead we have to import them dynamically using import().
  • Finally, we need an environment which supports dynamic importing. Please see Using Babel for the initial setup. Then add the plugin babel-plugin-dynamic-import-node, or an equivalent, to your Babel config to enable dynamic importing in Node.
beforeEach(() => {
jest.resetModules();
});
test('moduleName 1', () => {
jest.doMock('../moduleName', () => {
return {
__esModule: true,
default: 'default1',
foo: 'foo1',
};
});
return import('../moduleName').then(moduleName => {
expect(moduleName.default).toEqual('default1');
expect(moduleName.foo).toEqual('foo1');
});
});
test('moduleName 2', () => {
jest.doMock('../moduleName', () => {
return {
__esModule: true,
default: 'default2',
foo: 'foo2',
};
});
return import('../moduleName').then(moduleName => {
expect(moduleName.default).toEqual('default2');
expect(moduleName.foo).toEqual('foo2');
});
});

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.dontMock(moduleName)#

Коли ви використовуєте babel-jest, виклики unmock будуть автоматично спливати до початку блоку коду. Use this method if you want to explicitly avoid this behavior.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.setMock(moduleName, moduleExports)#

Явно вказує об’єкт-імітацію, який має повернути система модулів для вказаного модуля.

On occasion, there are times where the automatically generated mock the module system would normally provide you isn't adequate enough for your testing needs. Normally under those circumstances you should write a manual mock that is more adequate for the module in question. Однак в екстремально рідкісних випадках навіть ручний мок не підходить для ваших цілей і вам потрібно створити імітацію всередині вашого тесту.

В таких рідкісних сценаріях ви можете використати цей API, щоб в ручну заповнити слот в реєстрі імітацій системи модулів.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

Примітка. Рекомендується використовувати jest.mock() замість цього метода. Другий аргумент jest.mock - це функція, яка повертає імітацію замість очікуваного об’єкта модуля.

jest.requireActual(moduleName)#

Returns the actual module instead of a mock, bypassing all checks on whether the module should receive a mock implementation or not.

Example:

jest.mock('../myModule', () => {
// Require the original module to not be mocked...
const originalModule = jest.requireActual('../myModule');
return {
__esModule: true, // Use it when dealing with esModules
...originalModule,
getRandom: jest.fn().mockReturnValue(10),
};
});
const getRandom = require('../myModule').getRandom;
getRandom(); // Always returns 10

jest.requireMock(moduleName)#

Returns a mock module instead of the actual module, bypassing all checks on whether the module should be required normally or not.

jest.resetModules()#

Resets the module registry - the cache of all required modules. This is useful to isolate modules where local state might conflict between tests.

Example:

const sum1 = require('../sum');
jest.resetModules();
const sum2 = require('../sum');
sum1 === sum2;
// > false (sum1 і sum2 є різними екземплярами модуля "sum".)

Приклад в тесті:

beforeEach(() => {
jest.resetModules();
});
test('works', () => {
const sum = require('../sum');
});
test('works too', () => {
const sum = require('../sum');
// змінна sum – це інша копія модуля "sum" у порівнянні з попереднім тестом.
});

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.isolateModules(fn)#

jest.isolateModules(fn) goes a step further than jest.resetModules() and creates a sandbox registry for the modules that are loaded inside the callback function. This is useful to isolate specific modules for every test so that local module state doesn't conflict between tests.

let myModule;
jest.isolateModules(() => {
myModule = require('myModule');
});
const otherCopyOfMyModule = require('myModule');

Функції-імітації#

jest.fn(implementation)#

Returns a new, unused mock function. Optionally takes a mock implementation.

const mockFn = jest.fn();
mockFn();
expect(mockFn).toHaveBeenCalled();
// With a mock implementation:
const returnsTrue = jest.fn(() => true);
console.log(returnsTrue()); // true;

jest.isMockFunction(fn)#

Визначає, чи задана функція є імітацією.

jest.spyOn(object, methodName)#

Creates a mock function similar to jest.fn but also tracks calls to object[methodName]. Returns a Jest mock function.

Примітка: За замовчуванням, jest.spyOn також викликає метод за яким спостерігає. Це відміна поведінка у порівнянні з більшістю інших тестових бібліотек. Якщо ви очете переписати оригінальну функцію, ви можете використати jest.spyOn(object, methodName).mockImplementation(() => customImplementation) або object[methodName] = jest.fn(() => customImplementation);

Example:

const video = {
play() {
return true;
},
};
module.exports = video;

Приклад тесту:

const video = require('./video');
test('plays video', () => {
const spy = jest.spyOn(video, 'play');
const isPlaying = video.play();
expect(spy).toHaveBeenCalled();
expect(isPlaying).toBe(true);
spy.mockRestore();
});

jest.spyOn(object, methodName, accessType?)#

Since Jest 22.1.0+, the jest.spyOn method takes an optional third argument of accessType that can be either 'get' or 'set', which proves to be useful when you want to spy on a getter or a setter, respectively.

Example:

const video = {
// it's a getter!
get play() {
return true;
},
};
module.exports = video;
const audio = {
_volume: false,
// it's a setter!
set volume(value) {
this._volume = value;
},
get volume() {
return this._volume;
},
};
module.exports = audio;

Приклад тесту:

const audio = require('./audio');
const video = require('./video');
test('plays video', () => {
const spy = jest.spyOn(video, 'play', 'get'); // we pass 'get'
const isPlaying = video.play;
expect(spy).toHaveBeenCalled();
expect(isPlaying).toBe(true);
spy.mockRestore();
});
test('plays audio', () => {
const spy = jest.spyOn(audio, 'volume', 'set'); // we pass 'set'
audio.volume = 100;
expect(spy).toHaveBeenCalled();
expect(audio.volume).toBe(100);
spy.mockRestore();
});

jest.clearAllMocks()#

Clears the mock.calls, mock.instances and mock.results properties of all mocks. Equivalent to calling .mockClear() on every mocked function.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.resetAllMocks()#

Resets the state of all mocks. Equivalent to calling .mockReset() on every mocked function.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.restoreAllMocks()#

Скидає всі імітації до їх оригінальних значень. Equivalent to calling .mockRestore() on every mocked function. Beware that jest.restoreAllMocks() only works when the mock was created with jest.spyOn; other mocks will require you to manually restore them.

Mock Timers#

jest.useFakeTimers(implementation?: 'modern' | 'legacy')#

Instructs Jest to use fake versions of the standard timer functions (setTimeout, setInterval, clearTimeout, clearInterval, nextTick, setImmediate and clearImmediate as well as Date).

If you pass 'legacy' as an argument, Jest's legacy implementation will be used rather than one based on @sinonjs/fake-timers.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.useRealTimers()#

Вказує Jest використовувати реальні версії стандартних функцій таймерів.

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.

jest.runAllTicks()#

Виконує всі мікрозавдання в черзі (зазвичай створені в Node з допомогою process.nextTick).

Коли викликається цей метод, всі мікрозавдання, заплановані через process.nextTick будуть виконані. Додатково, якщо ці мікрозавдання самі планують нові мікрозавдання, вони теж будуть постійно виконуватися поки в черзі не залишиться жодного мікрозавдання.

jest.runAllTimers()#

Exhausts both the macro-task queue (i.e., all tasks queued by setTimeout(), setInterval(), and setImmediate()) and the micro-task queue (usually interfaced in node via process.nextTick).

When this API is called, all pending macro-tasks and micro-tasks will be executed. If those tasks themselves schedule new tasks, those will be continually exhausted until there are no more tasks remaining in the queue.

Це часто буває корисно для синхронного виконання setTimeout’ів впродовж тесту для синхронної перевіки якоїсь поведінки, яка відбувається лише після виконання зворотніх викликів в setTimeout() або setInterval(). See the Timer mocks doc for more information.

jest.runAllImmediates()#

Виконує всі завдання, заплановані з використанням setImmediate().

Note: This function is not available when using modern fake timers implementation

jest.advanceTimersByTime(msToRun)#

Виконує лише макрозавдання з черги (заплановані, використовуючи setTimeout(), setInterval() та setImmediate()).

When this API is called, all timers are advanced by msToRun milliseconds. All pending "macro-tasks" that have been queued via setTimeout() or setInterval(), and would be executed within this time frame will be executed. Additionally, if those macro-tasks schedule new macro-tasks that would be executed within the same time frame, those will be executed until there are no more macro-tasks remaining in the queue, that should be run within msToRun milliseconds.

jest.runOnlyPendingTimers()#

Виконує лише ті макрозавдання, які в даний час заплановані (тобто лише завдання, які були поставлені в чергу за допомогою setTimeout() чи setInterval() до цього моменту). Якщо будь яке з запланованих макрозавдань запланує нове макрозавдання, ті нові завдання не будуть виконані цим викликом.

Це корисно для сценаріїв, коли модуль, що тестується, викликає setTimeout(), зворотній виклик якого рекурсивно викликає інший setTimeout() (що означає, що послідовність таймаутів ніколи не припинеться). У таких сценаріях корисно мати можливість рухатися вперед в часі на один крок за раз.

jest.advanceTimersToNextTimer(steps)#

Advances all timers by the needed milliseconds so that only the next timeouts/intervals will run.

Optionally, you can provide steps, so it will run steps amount of next timeouts/intervals.

jest.clearAllTimers()#

Видаляє всі заплановані таймери.

Це означає, що якщо були заплановані будь-які таймери (але вони ще не бли виконані), то вони будуть очищені і не будуть виконані в майбутньому.

jest.getTimerCount()#

Returns the number of fake timers still left to run.

jest.setSystemTime(now?: number | Date)#

Set the current system time used by fake timers. Simulates a user changing the system clock while your program is running. It affects the current time but it does not in itself cause e.g. timers to fire; they will fire exactly as they would have done without the call to jest.setSystemTime().

Note: This function is only available when using modern fake timers implementation

jest.getRealSystemTime()#

When mocking time, Date.now() will also be mocked. If you for some reason need access to the real current time, you can invoke this function.

Note: This function is only available when using modern fake timers implementation

Misc#

jest.setTimeout(timeout)#

Встановлює таймаут за замовчуванням для тестів і before/after хуків в мілісекундах. This only affects the test file from which this function is called.

Примітка. За замовчуванням таймаут становить 5 секунд, якщо цей метод не був викликаний.

Note: If you want to set the timeout for all test files, a good place to do this is in setupFilesAfterEnv.

Example:

jest.setTimeout(1000); // 1 секунда

jest.retryTimes()#

Runs failed tests n-times until they pass or until the max number of retries is exhausted. This only works with the default jest-circus runner!

Приклад в тесті:

jest.retryTimes(3);
test('will fail', () => {
expect(true).toBe(false);
});

Повертає об’єкт jest для створення ланцюжків викликів.